Categories
Отличия и награди

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 2020 – 2021 / ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ 135 ГОДИНИ ОУ ,,ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

Categories
Новини

График за присъствено обучение след пролетна ваканция

Уважаеми ученици и родители,

От понеделник – 12.04.2021 г., учебните занятия ще се водят присъствено, в реална учебна среда, за учениците от първи до четвърти клас, както и за учениците от седми клас.

За учениците от пети и шести клас учебните занятия продължават в електронна среда.

Спокойни почивни дни!

Бъдете живи и здрави!

Categories
Новини

Продължава обучението в електронна среда за учениците от 1 до 12 клас

Уважаеми родители и ученици,

Уведомяваме Ви, че излезе Заповед РД 09-798 /31.03.2021г. на министъра на образованието и науката, с която се разпорежда за учениците от 1 до 12 клас във всички училища, в периода 01.04.2021г. до 02.04.2021 г. включително, да се организира обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.

Бъдете живи и здрави!

Categories
Новини

НМС “Европейско кенгуру”

На 18.03.2021 г. в ОУ “Панайот Волов” – Варна се проведе областен кръг на националното математическо състезание “Европейско кенгуру”.

Резултатите на учениците от ОУ “П. Волов” може да видите ТУК.

Отговорите на задачите от състезанието може да видите ТУК.

Categories
Дейности Новини

Интегриран урок по религия и компютърно моделиране

На 17 март 2021 г. се проведе интегриран урок по религия и Компютърно моделиране с ученици от IIIа клас на ОУ “Панайот Волов“ – гр. Варна, изучаващи православни християнски ценности и традиции. Дарина Кючукова, учител-богослов от ЦПЛР – ОДК, гр. Варна и Ирина Владимирова, класен ръководител, подготвиха и изнесоха интегриран урок на тема „Благовещение“. Госпожа Кючукова работи в електронна среда от разстояние, а г-жа Владимирова – присъствено.

В първата част на урока учениците се запознаха с християнския празник Благовещение. Акцентът във втората част бе използването на игрови учебни подходи, чрез езика на Scratch – среда за визуално програмиране с блокчета. Учениците използваха знанията си по компютърно моделиране, за да създадат своите герои и избраха подходяща сцена, с която да пресъздадат празника Благовещение.

Categories
Новини

Обучението на учениците от 1 до 7 клас ще се води в електронна среда

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед №РД01-173/19.03.2021 на министерство на здравеопазването и заповед №РД09-748/19.03.2021 на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата. Обучението на учениците от 1 до 7 клас и децата в ПГ ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

В ОУ “Панайот Волов” – Варна обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда чрез инструментите на облачната платформа Google Workspace (Classroom, Meet и др.). Графикът за провеждане на ОРЕС може да видите ТУК.

При възникнали технически затруднения с управлението и използването на профилите на учениците, може да пишете на e-mail tech@oupvolov.com или да се свържете с администратора на платформата – Силвия Стефанова (контактите са видими в ШКОЛО).

При настъпили промени, ще бъдете уведомени своевременно.

Categories
Новини

Преустановяване на присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас

Уважаеми родители,
Съгласно заповед №ЗД01-794/17.03.2021 г. на РЗИ-Варна от 17.03 до 26.03.2021 се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас в училищата и учебните центрове на територията на област Варна.

Със заповедта може да се запознаете тук

Учениците от 1 до 4 клас продължават да се обучават присъствено.

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно!

Бъдете здрави!

Categories
Отличия и награди

ОТЛИЧИЯ И НАГРАДИ 2020 – 2021 / ПОЗДРАВИТЕЛНИ АДРЕСИ ПО СЛУЧАЙ 135 ГОДИНИ ОУ ,,ПАНАЙОТ ВОЛОВ”

Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,УЧИЛИЩЕ НА СЪТВОРЕНИТЕ МЕЧТИ”

ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩЕ НА СЪТВОРЕНИТЕ МЕЧТИ”

Финансиран в размер на 42 619.49 лева от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Приоритетно направление 4. „Подобряване достъпа до образование и обучение”

Област на интервенция 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2 – 01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 1.10.2008. – 31.12.2009.

—        Проектът “Училище на сътворените мечти”, е разработен в съответствие на изискванията,  на стратегическата  и специфичните цели на оперативната програма – инвестиране в човешкия капитал чрез достъп до по-добро и качествено образование, и утвърждаване на практиката за учене през целия живот.

—                Чрез разгръщане на широка извънкласна и извънучилищна дейност в областта на историята и етнографията, екологията, изобразителното и декоративно-приложни изкуства, художествено-творческата и спортно-туристическата дейности се създават условия за развитие потенциала на всяко дете,участник в проекта и възможности за неговото физическо, интелектуално и личностно развитие.Обхванати са голям брой ученици от училището

—        Включват се ученици с различно вероизповедание, деца със специални образователни потребности, социално слаби и др.

—        Чрез работата в Арт-клуб “Слънце”,инициативите в клуб “Приятели на Клио”, Етнография, Екология, Клуб “Ти не си сам”, чрез фестивалите и празниците от дейност “Училище на радостта” се осигуряват възможности за пълноценна социална интеграция на подрастващите. Създават се възможности за формиране на умения за живот в мултикултурна среда, толерантност към различните, социална ангажираност.

—              Дейности като “Ваканция в музея”, “Морето не е до колене”, “За природата се учи сред природата” и др.,  осмислят  свободното време на участниците в проекта, през цялата година. Въвличането на родителите към училищните инициативи  спомага за изграждане на позитивна атмосфера на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

—              Предвидените в проекта извънкласни и извънучилищни дейности  правят училищния живот по-богат, пълноценен и привлекателен,  разгръщат дарбите и творческия потенциал на учениците,  градят ги като личности с широка обща култура и съвременна ценностна система.

—             Чрез реализацията на проекта  се подобрят условията за социализация на учениците към училището като институция, организация и общност, подобряване на психологическия климат, увеличаване на възможностите за самоорганизация на учениците в училищния живот и ефективно партньорство между ученици, учители, родители.

Categories
Дейности

Октомври – Европейски месец на киберсигурността