Categories
Проекти

Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация

За изпълнение на дейностите по проект Равен достъп до училищно  образование в условията на кризи, ОПНОИР

В ОУ “Панайот Волов“ – Варна са проведени обучения по Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Дейност 2

       Проведени са краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда и за работа с електронни образователни платформи на ученици от I  клас.

Сформирани са 11 групи, обучени са 67 първокласници, в рамките на 4 учебни часа.

       На всички ученици са предоставени технически устройства по време на обучението. Обучението е проведено присъствено. Учениците са запознати с устройството на компютъра и как да използват мишка и клавиатура. Запознати са с  видовете платформи за обучение в електронна среда и по-подробно с виртуална класна стая в Гугъл. Учениците са придобили умения за изпълнение и предаване на задание в текстов документ, Гугъл формуляр, включване в конферентна видео връзка. 

      По време на обучението учениците получиха реални задания, включващи придобитите знания и ги изпълниха успешно.

 Знанията и уменията на учениците ще бъдат използвани ефективно при обучение в електронна среда.

      Всички ученици успешно завършиха обучението и са получили сертификати.

Дейност 3

     Проведени са обучения на трима  педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. 

      Обучени са трима педагогически специалисти, в рамките на 6 академични часа, които са 

новопостъпили в училището, без педагогически стаж. Обучението е проведено присъствено.

       В резултата на обучението учителите  са придобили знания и умения за

:

 • Създаване на виртуална класна стая в Гугъл
 • Добавяне на ученици и учители в нея
 • Създаване на задания и учебни материали
 • Оценяване на задания, предадени от учениците
 • Задаване срок за изпълнение на задание
 • Комуникация с учениците през виртуална класна стая
 • Създаване и администриране на конферентна връзка в MEET

Придобитите умения дават увереност на учителите за работа в електронна среда и провеждане на обучение от разстояние. Учители са получили сертификати за проведеното обучение.

Дейност 5 

       Проведени са обучения на ученици от I  клас с украински произход. Обхванати са 10 ученици в 2 групи. Обучението е проведено от двама учители. Осъществено е обучение по БЕЛ. Продължителността е 20 учебни часа за всяка група. 

Подкрепено е обучението на учениците при овладяване на българския език. Учениците придобиват знания и умения за строежа на българския език, провеждат допълнителни упражнения върху изучени букви, образуване на срички,  писане и четене, съобразно учебното съдържание по БЕЛ за първи клас. 

       Всички обхванати ученици показват напредък и мотивация. Учениците са получили сертификати. 

Дейност 6

Проведени са обучения – тренинги на ученици от I до VII клас за справяне при непредвидени кризисни събития като са засегнати теми от глобален характер, отговаряйки на възрастовата специфика и необходимостта за формиране на базисни умения за реакция при кризисни ситуации. В тренингите участват 215 ученици от I до VII клас в 19 паралелки като са ангажирани външни лектори с доказана експертиза от следните институции: ДПС на V РУП на МВР Варна,  Първа РСПБЗН – Варна, МКБППМН – Район “Приморски” – Община Варна, ТУ Варна.

 Обученията се проведоха в съботни дни с продължителност 4 астрономически часа на тема: “Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, извънредни ситуации, бедствия, евентуални случаи на насилие и др.”

В рамките на тренингите/обученията бяха застъпени следните подтеми и дейности:

 • Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, природни бедствия и др.
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на насилие 
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на тероризъм в училище
 • Изграждане на умения за екипност при справяне в  непредвидени ситуации
 • Провеждане на ролеви игри за създаване на практико – приложни умения у учениците за оказване на социално – емоционална подкрепа.
 • Учебна евакуация – пресъздаваща реални реакции и действия на учениците в животозастрашаваща ситуация.

Участниците в тренингите имаха възможността в неформална среда да задават множество въпроси, да дискутират и проверят своите знания и умения за различни кризисни ситуации. Лекторите – експерти използваха видео – материали, специализирано оборудване, въпросници под формата на игри. Разказваха за конкретни казуси от своята практика.

Categories
Дейности

Бюлетин за безопасност на движение по пътищата 2024

Categories
Новини

III място на футболния турнир „Ученическа купа Варна 2024“ за V-VIII клас