Обучение в електронна среда от разстояние / COVID-19

към 26.11.2021Брой заболелиБрой контактни
ученици11
учители00

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

Уважаеми родители и ученици,

Съгласно заповед №РД01-173/19.03.2021 на министерство на здравеопазването и заповед №РД09-748/19.03.2021 на МОН от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. се преустановяват присъствените учебни занятия в училищата. Обучението на учениците от 1 до 7 клас и децата от ПГ ще се провежда синхронно от разстояние в електронна среда, чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии.

В ОУ „Панайот Волов“ – Варна обучението от разстояние в електронна среда ще се провежда чрез инструментите на облачната платформа Google Workspace (Classroom, Meet и др.). Графикът за провеждане на ОРЕС може да видите ТУК.

При възникнали технически затруднения с управлението и използването на профилите на учениците, може да пишете на e-mail tech@oupvolov.com или да се свържете с администратора на платформата – Силвия Стефанова (контактите са видими в ШКОЛО).

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно.


Уважаеми ученици, родители и учители,

Съгласно заповед №ЗД01-794/17.03.2021 г. на РЗИ-Варна от 17.03 до 26.03.2021 се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 5 до 12 клас в училищата и учебните центрове на територията на област Варна.

Може да се запознаете със заповедта тук.

Учениците от 1 до 4 клас продължават да се обучават присъствено.

При настъпили промени ще бъдете уведомени своевременно!


Уважаеми ученици, родители и учители,

от 04.01.2021 г., понеделник, при спазване на всички противоепидемични мерки, се възстановява присъственото обучение в училище за учениците от I до IV клас и децата от подготвителната група.

За учениците от V до VII клас от 04.01 до 31.01.2021 година обучението продължава да се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии.


Уважаеми родители, ученици и учители,

Във връзка с писмо на МОН с вх. N: 0200-1054/30.10.2020 Ви информирам следното:

Горещи телефонни линии на МОН за подкрепа на децата, учениците, техните семейства, педагогическите специалисти и непедагогически персонал в ситуацията на криза, свързана с COVID – 19.

Психологическата подкрепа се провежда на следните телефонни линии 0882078085 и тел. 0882314686 от понеделник до петък, в часовия диапазон 08,30-11,30 часа и 12,30-16,30 часа.

Заповед № РД09-3610/31.12.2020 г. на МОН за обучението на учениците от 5 до 12 клас в периода 04.01.2021 г. до 31.01.2021 г.


ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЧНИЕ, КОГАТО ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

ПРОЦЕДУРА ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИК В ДНЕВНА ФОРМА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЧНИЕ, КОГАТО

ПРИСЪСТВЕНИЯТ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС В УЧИЛИЩЕТО НЕ Е ПРЕУСТАНОВЕН

(ЧЛ. 115А, АЛ. 4, Т.1, Т.2 И Т. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ)

При изявено желание даден ученик да се обучава в дневна форма в електронна среда от разстояние се процедира по следния начин:

1. По здравословни причини – подава се заявление (по образец или свободен текст) от родителя до директора на училището, в което учи детето за обучение на ученика в електронна среда от разстояние. Родителят попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Представя се медицински документ, удостоверяващ заболяването, издаден от експертна лекарска комисия или етапна епикриза. Комплектът документи се депозира в деловодната система на училището. Директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.


2. По желание на родител или ученик – подава се заявление (по образец или свободен текст) за обучение на ученика в електронна среда от разстояние от родителя или ученика до директора на училището, в което учи детето. Родителят или ученикът попълва декларация за готовност за осъществяване на това обучение. Директорът представя становище за възможността на училището да предостави обучение в електронна среда, както и информация за успеха и активността на ученика през изминалата учебна година. Комплектът документи се представя електронно в РУО – Варна от директора на училището. Комисия в РУО ги разглежда и дава разрешение или отказва обучението в дневна форма в електронна среда от разстояние. Ако становището е положително, директорът издава заповед за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние.

Заявление до директора за обучение в дневна форма в електронна среда от разстояние

Декларация от родител