ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Във връзка общия регламент относно защитата на данните (GDPR), предоставяме информация за начина, по който ние от ОУ „Панайот Волов“ работим с вашите данни, както и относно правата, които имате в тази област.

В зависимост от конкретния случай ОУ „Панайот Волов“ обработва (или може да обработва) данните ви при следните условия:

  • обработката е необходима за изпълнение на изискванията, съдържащи се в нормативната уредба;
  • обработката е с цел предоставяне на информация въз основа на изрично дадено от вас съгласие за запитване или друго;
  • налице е някое от другите условия, посочени в член 6, алинея 1 от Регламента.

С цел осигуряване на по-ефективен контрол на физическите лица върху данните им Регламентът им предоставя редица права, в това число: право на информация, право на достъп, право на коригиране, право на изтриване, право на ограничаване на обработването, право на преносимост на данните, право на възражение при автоматизирано вземане на решения, право на оттегляне на дадени съгласия за обработка. Условията, при които могат да бъдат упражнявани тези права, са уредени в член 7, алинея 3 и в Глава III (членове 12 до 23) от Регламента.

За информация и въпроси, свързани с политиката на ОУ „Панайот Волов“  за защита на личните данни, можете да се обръщате към длъжностното лице за защита на данните на телефон 052469990 или на ел. поща: e.n.nikolov@oupvolov.com