Прием и национално външно оценяване

НВО – 7 клас


 Ученици от VII клас  и родители на седмокласници, Във връзка с организацията и изпълнението на дейностите по приемане на ученици в 8 клас по ДПП за учебната 2024-2025 г.  и провеждане на изпити за проверка на способностите, да се запознаят със следната информация:

1. Изпитите за проверка на способностите ще се проведат в Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „Константин Преславки“, Варна, съгласно утвърден от директора на училището график, както следва:

На 24.06.2024 г. – изобразително изкуство

На 25.06.2024 г. – музика

На 25-26.06.2024г. – по музика и физическо възпитание и спорт

2.За участие в изпитите за проверка на способностите, родителите, чиито деца ще се явяват, попълват заявление по образец /Приложение 8.1  – може да бъде предоставено от класния ръководител/ в срок до 29.05.2024г. Заявленията се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на ОУ“П.Волов“, Варнакато към заявлението за полагане на изпит за проверка на способностите по физичско възпитание и спорт задължително се прилага копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

3. Приемът в паралелките, с изпит за проверка на способностите за учебната 2024-2025г., са както следва:

 3.1 Средно училище за хуманитарни науки и изкуства „К.Преславски“, Варна:

– профил Музика, изпит за проверка на способностите – Музика

 – профил Изобразително изкуство, изпит за проверка на способностите – Изобразително изкуство

 – професия танцьор  / български народни танци/, изпит за проверка на способностите – ФВС и музика

– професия танцьор  / Модерен балет/, изпит за проверка на способностите – ФВС и музика

3.2 Средно училище „Любен Каравелов“, Варна:

– профил Изобразително изкуство, изпит за проверка на способностите – изобразително изкуство

Съгласно учебно-изпитната програма, утвърдена със заповед №РД 09 -166/23.01.2024г. на МОН, за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт и по музика /виж предходното съобщение/ е необходимо в деня преди изпита да се извърши проверка на здравословното състояние на кандитата от специалист, като в деня на изпита се представя медицинско удостоверение , заверено от лекар ортопед. 

Процедура за насочване в VIII клас на ученици в със специални потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии.

Процедура за насочване в VIII клас на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

сайт ЦПЛР-ЦКО-Варна – https://cko-varna.bg/?page_id=72


Заповеди на МОН

Заповед РД09-2047-28.08.23- график за учебно време

Заповед РД09-2050-28.08.23 – дати за провеждане на НВО и график на дейностите

Заповед РД09-2048-28.08.23 – дати за провеждане на изпит за проверка на способностите и график на дейностите

Заповед РД09-2025-28.08.23 – график на дейностите по приемане на учениците

Заповед РД09-4331 от 28.12.2023 г. за утвърждаване на ПИС


Архив

2020-2021 учебна година