Заявления и декларации

Заявление за издаване на служебна бележка за обучение в ОРЕС

Декларация за информирано съгласие за тестване на ученик

Заявление за получаване на устройство по „Равен достъп до УОУК“

Заявление за обучение в ОРЕС

Декларация от родител за преминаване в ОРЕС


Заявления за отсъствия

Заявление отсъствие – по семейни причини

Заявление отсъствие на родители повече от 1 месец

Заявление отсъствие поради участие в сътезания, олимпиади и др. към клубове


За да попълните заявлението е необходимо да го свалите на компютъра си или да го разпечатате и да го попълните на ръка.

Заявление за отсъствия от ГЦОУД в часовете по занимания по интереси

Заявление за отсъствия от ГЦОУД по семейни причини

Заявление при продължително отсъствие


Заявления и декларации за нови ученици

За да попълните заявлението е необходимо да го свалите на компютъра си или да го разпечатате и да го попълните на ръка.

Заявление за преместване на ученик в ОУ „П. Волов“

Заявление за преместване в 5 клас

Декларация – учебен план

Спортни дейности – бланка за нови ученици