Categories
Новини Съобщения

ЗАПОЗНАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ИЗПИТНИТЕ ИМ РАБОТИ ПО БЕЛ, МАТЕМТИКА, ЧУЖД ЕЗИК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ В VIII КЛАС

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че можете да се запознаете с писмените работи от изпитите от НВО в края на VII клас по БЕЛ, Математика, Чужд език.

Правила за запознаване с индивидуалните изпитни работи по БЕЛ, Математика, Чужд език за прием на ученици в VIII клас за учебната 2024/2024 година

Categories
Новини Съобщения

Запознаване с оценените писмени работи от НВО ІV клас

Уважаеми родители,

Уведомявам Ви, че можете да се запознаете с писмените работи от изпитите от НВО в края на ІV клас по БЕЛ и по математика.

Дати: 11.06.2024 до 12.06.2024 г.

Работно време: 08.00 до 16.30 часа

Място: VІІ СУ „Найден Геров“, гр. Варна, ул. Царевец №1, каб. № 101

ОРГАНИЗАЦИЯ:

 1. Запознаването с оценената писмена работа от НВО по БЕЛ и по математика в ІV клас се осъществява в присъствието на ученик, негов родител или настойник и експерт от регионалната комисия за проверка и оценка на НВО ІV клас.
 2. Ученикът се легитимира с ученическа лична карта и служебна бележка, а родителят – лична карта (която не се задържа от комисията).
 3. Не се разрешава изнасяне, снимане или преписване на изпитната работа и на рецензиите/бележките на оценителите.
Categories
Проекти

Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация

За изпълнение на дейностите по проект Равен достъп до училищно  образование в условията на кризи, ОПНОИР

В ОУ “Панайот Волов“ – Варна са проведени обучения по Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Дейност 2

       Проведени са краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда и за работа с електронни образователни платформи на ученици от I  клас.

Сформирани са 11 групи, обучени са 67 първокласници, в рамките на 4 учебни часа.

       На всички ученици са предоставени технически устройства по време на обучението. Обучението е проведено присъствено. Учениците са запознати с устройството на компютъра и как да използват мишка и клавиатура. Запознати са с  видовете платформи за обучение в електронна среда и по-подробно с виртуална класна стая в Гугъл. Учениците са придобили умения за изпълнение и предаване на задание в текстов документ, Гугъл формуляр, включване в конферентна видео връзка. 

      По време на обучението учениците получиха реални задания, включващи придобитите знания и ги изпълниха успешно.

 Знанията и уменията на учениците ще бъдат използвани ефективно при обучение в електронна среда.

      Всички ученици успешно завършиха обучението и са получили сертификати.

Дейност 3

     Проведени са обучения на трима  педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. 

      Обучени са трима педагогически специалисти, в рамките на 6 академични часа, които са 

новопостъпили в училището, без педагогически стаж. Обучението е проведено присъствено.

       В резултата на обучението учителите  са придобили знания и умения за

:

 • Създаване на виртуална класна стая в Гугъл
 • Добавяне на ученици и учители в нея
 • Създаване на задания и учебни материали
 • Оценяване на задания, предадени от учениците
 • Задаване срок за изпълнение на задание
 • Комуникация с учениците през виртуална класна стая
 • Създаване и администриране на конферентна връзка в MEET

Придобитите умения дават увереност на учителите за работа в електронна среда и провеждане на обучение от разстояние. Учители са получили сертификати за проведеното обучение.

Дейност 5 

       Проведени са обучения на ученици от I  клас с украински произход. Обхванати са 10 ученици в 2 групи. Обучението е проведено от двама учители. Осъществено е обучение по БЕЛ. Продължителността е 20 учебни часа за всяка група. 

Подкрепено е обучението на учениците при овладяване на българския език. Учениците придобиват знания и умения за строежа на българския език, провеждат допълнителни упражнения върху изучени букви, образуване на срички,  писане и четене, съобразно учебното съдържание по БЕЛ за първи клас. 

       Всички обхванати ученици показват напредък и мотивация. Учениците са получили сертификати. 

Дейност 6

Проведени са обучения – тренинги на ученици от I до VII клас за справяне при непредвидени кризисни събития като са засегнати теми от глобален характер, отговаряйки на възрастовата специфика и необходимостта за формиране на базисни умения за реакция при кризисни ситуации. В тренингите участват 215 ученици от I до VII клас в 19 паралелки като са ангажирани външни лектори с доказана експертиза от следните институции: ДПС на V РУП на МВР Варна,  Първа РСПБЗН – Варна, МКБППМН – Район “Приморски” – Община Варна, ТУ Варна.

 Обученията се проведоха в съботни дни с продължителност 4 астрономически часа на тема: “Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, извънредни ситуации, бедствия, евентуални случаи на насилие и др.”

В рамките на тренингите/обученията бяха застъпени следните подтеми и дейности:

 • Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, природни бедствия и др.
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на насилие 
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на тероризъм в училище
 • Изграждане на умения за екипност при справяне в  непредвидени ситуации
 • Провеждане на ролеви игри за създаване на практико – приложни умения у учениците за оказване на социално – емоционална подкрепа.
 • Учебна евакуация – пресъздаваща реални реакции и действия на учениците в животозастрашаваща ситуация.

Участниците в тренингите имаха възможността в неформална среда да задават множество въпроси, да дискутират и проверят своите знания и умения за различни кризисни ситуации. Лекторите – експерти използваха видео – материали, специализирано оборудване, въпросници под формата на игри. Разказваха за конкретни казуси от своята практика.

Categories
Дейности

Бюлетин за безопасност на движение по пътищата 2024

Categories
Новини

III място на футболния турнир „Ученическа купа Варна 2024“ за V-VIII клас

Categories
Дейности Новини

Кампания ROADPOL „Дни на безопасност“

Учениците от ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна за поредна година се включиха в кампанията на Европейската мрежа на службите на пътна полиция ROADPOL в рамките на Дните на безопасността на пътя между 16 и 22 септември с мото „Остани жив! Пази живота!“ (Stay alive and safe lives!”). С цел популяризиране на основното послание за намаляване на жертвите при тежки пътнотранспортни произшествия в Европа и страната ни и във връзка с 20 септември – обявен за ден без загинали на пътя, учениците от ОУ „Панайот Волов“, гр. Варна се снимаха с  изобразяващ с ръце символ 0 загинали при катастрофа.

Учениците рисуваха на тема: „Остани жив! Пази живота“. Изписваха мотото и чрез своите рисунки отправиха призиви и препоръки за безопасно поведение на пътя. 

Categories
Новини Съобщения

Срещи с родители преди началото на учебната 2023-2024 година

Уважаеми родители,

преди началото на учебната година ще се проведат срещи с родителите на учениците както следва:

ПГ, 1 клас, 2 клас, 3 клас, 4 клас – 11.09.2023 г. от 18,00 часа

5 клас, 6 клас, 7 клас – 12.09.2023 г. от 18,00 часа

Categories
Дейности Проекти

Проект „Големият лов на растения“ 2022 – 2023 г.

Осъществени дейности по проект „Големият лов на растения“ – ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна 2022 – 2023 г.

За седма поредна година ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна се включи в проекта „Големият лов на растения“, който се фокусира върху биологичното разнообразие с особен акцент върху растенията и свързаните с тях видове.

През 2022 – 2023 учебна година учениците от Iв клас засадиха билки за класната стая и научиха много за ползите от тях.  Учениците от IIв клас предварително проучиха от различни източници начините за засаждане и отглеждане на растения чрез луковици и изпълниха проект „Градинка на прозореца“, с което класната стая още по-уютна. В продължение на месеци децата наблюдаваха развитието на растенията и записваха важните дати (засаждане, поникване, първо листо, първи цвят) в специални карти. Учениците от IVб клас направиха интересен домашен експеримент за дишането на растенията във водата и различни проекти за животни и растения. А учениците от ПГ, Iв, IIв и III a клас засадиха различни растения и цветя, с което обогатиха биоразнообразието в училищния двор.

От 20 октомври – 7 ноември 2022 г. и от 18 до 28 април 2023 г. учениците за поредна година се включиха в Световната кампания на екоучилища „Глобални дни за действие 2022“ и „Глобални дни за действие 2023“.

Проектът „Големият лов на растения“, насочен към Биоразнообразието, се представлява в България и достига до нас благодарение на Българско Движение „Син флаг“.

#thegreatplanthunt, #TGPH, #FEE, #ToyotaEurope, #БългарскоДвижениеСинФлаг

Проект „Големият лов на растения“ ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна, 2022-2023 г.

Categories
Дейности Новини Проекти

Приключи втори етап от проект „Обичам моето училище“

През 2022г. успешно приключихме последния етап на проекта „Обичам моето училище“ на английската благотворителна организация ЛайтСорс в училището. Учениците ни се чувстват много по-щастливи и мотивирани да учат и постигат успехи в новата, уютна интериорна среда. Сърдечно благодарим на всички учители, доброволци и родители, които се включиха доброволно в проекта.

Галерия със снимки от реализацията на проект „Обичам моето училище“

Categories
Дейности Новини Проекти

Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В ОУ „Панайот Волов“ успешно приключиха обучение 10 ученици по дейност 5 на №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за преодоляване на обучителни затруднения по български език и математика, както и изучаване на български език като чужд.

Обучението повиши уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Разшириха се уменията  на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. Учениците бяха запознати с платформи, които изградиха умения за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по Български език и математика усвояването на учебното съдържание по предметите и завиши интереса им. 

Трима ученици продължават своето обучение. Дейностите с тях ще приключат до края на месец май, 2023 година.