Categories
Проекти

Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Клуб ,,Дигитална работилница“

 „самостоятелно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности

сборна група 5-ти клас


Клуб ,,Новинарница.ком“

„самостоятелно ниво“ на владеене на дигиталните компетентности

сборна група 4-ти и 6-ти клас

Представяне на дейността: Дигиталните умения са предпоставка за успешна реализация в училищната дейност, а на по-късен етап и в живота. В дейността на програмата основно ще се работи върху формиране на умения за работа с програма Microsoft Publisher –  приложение, което съдържа нови и усъвършенствани инструменти, които помагат ефективно да се създават, персонализират и повторно да се използват различни материали, съобразени с конкретни нужди, усвояване на знания и умения за работа с дигитални устройства, запознаване с полезни сайтове, програми и приложения, както и безопасна и ефективна работа в интернет.

I. Цели:
Повишаване на дигиталната компетентност на учениците, в съответствие с Европейската референтна рамка за оценяване на дигиталните компетентности
ü  Разширяване и задълбочаване на практическите и приложните умения и подготовка на учениците в областта на компетентно използване на информационните и комуникационните технологии при решаването на проблеми от различен характер в ежедневието
ü  Развиване на творческите умения и уменията за работа в екип по конкретен проект, който завършва с продукт, създаден със средствата на ИТ
 
II.      Очаквани резултати:
 
1.      Грамотност за данни и информация.
2.      Създаване на дигитално съдържание.
3.      Комуникация и сътрудничество.
4.      Решаване на проблеми.

линк към платрормата на проекта: https://oud.mon.bg/