Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,ЩЕ СЕ ХРАНИМ ЛИ ВСИЧКИ ЗАЕДНО?“/ PROJECT ‘SHALL WE EAT ALL TOGETHER?’

Международен проект
,,Ще се храним ли всички заедно?”
2006-2009 г.
Програма Коменски- Училищни партньорства
Страни партньори: Италия, Кипър, Словакия, Румъния и България

Целта на проекта ,,Ще се храним ли всички заедно?” е да се използва  обширното поле на храненето като стратегия за преодоляване на физическите и културните пречки между хората и насърчаване на съвместна дейност.
Във всяка страна кулинарните традиции са свързани с историята и изкуството. Работата по проекта обогати знанията ни за културата, обичаите и традиционната кухня на страните участващи в проекта. Чрез размяна на информация помежду си учениците превъзмогнаха културните различия, разшириха мирогледа си, а общуването помежду им  стимулира изучаването на чужди езици. Децата придобиха знания за значението и приготвянето на храната в древността, ритуалите и традициите, които съпътстват този процес. Обогатиха знанията си за здравословно хранене и здравословен начин на живот. Работата по проекта допринесе за установяване на плодотворни взаимоотношения с училища от други държави и засили международните аспекти в работата на нашето училище. Участвайки в проекта, ние разкрихме пред партньорите си особеностите на традиционната българска кухня и обичаите свързани с българските празници. Дейностите по проекта  подобриха   работа с информационните и комуникационните технологии и използването на английски език. Работата по проекта осъществявахме по групи, съставени от ученици със сходни интереси, което допринесе за сближаване на децата. Дейностите се провеждаха под формата на игра, учениците участваха в активна дискусия и беседа като представяха собствените си идеи. Това доведе до повишаване на активността им в учебния процес и повишаване на самочувствието им. Този проект активно насърчава изграждането на европейска идентичност у децата.
Работата по проекта позволи участието на местната общественост  и родителите  в   училищните дейности, което повиши доверието към училището.
Проектът предостави на учениците и учителите възможност да работят заедно по една изключително интересна и актуална тема за храненето . Работата по проекта даде възможност за активно участие на  учители и училищно ръководство, фокусира вниманието върху педагогически проблеми и въпроси, свързани с формирането на положителни нагласи у учениците. Партньорството с училища от други страни  стимулира  изучаването на езици като предостави възможност на учениците да се запознаят с езика на страните-партньори. Работата по проекта помогна на учениците и учителите да придобият и усъвършенстват умения не само в тематичната област на проекта, но и по отношение на работата в екип, социалните контакти, планирането и реализирането на проектните дейности и използването на информационните и комуникационни технологии. Избраната тема беше интересна и важна за всички партньори, защото повиши мотивацията за сътрудничество и  учене в рамките на проекта. Реализираните дейности  бяха интегрирани в  учебна дейност на училището: в часовете по изобразително изкуство, труд и техника, английски език, информационни технологии. Учениците  се включиха в планирането, организирането, осъществяването и оценяването на дейностите по проекта.   Участието ни в проекта се отрази позитивно на дейностите в училище и даде възможност  да опoзнаем положителните практики в другите държави. Повиши се и  мотивацията и ентусиазма за учене.
Всички училища- партньори в този проект се стремяха да повишат европейското си самосъзнание и да се насочат към теми и въпроси, които подкрепят и подсилват тази европейска идентичност. Ние използвахме образователните, възпитателните и проучвателски средства за да акцентуваме върху  общоевропейските  обичаи, които ни свързват. По този начин ние се запознахме с всички държави и регионите от където са нашите училища- партньори, включени в проекта. Насочихме вниманието си към географските, туристическите, социалните и разнообразните културни особености, характерни за тях.
Преди всичко, основната тема по време на работата ни по проекта ,,Ще се храним ли всички заедно?” беше храненето като основен начин за преодоляване на материалните и културни различия между хората и повишаването на европейското самосъзнание, неговият принос за създаването на мултиетническо общество, където всеки човек съхранява своята идентичност чрез традициите и запазва специфичната  си култура. По този начин ние нямаме предвид елиминирането на характерните обичаи и култура на отделната държава, а искахме да използваме всички тези различни национални характеристики като начин за постигане на задачата, която сме си поставили.
Партньорството насочи вниманието си към темите и специфичните различия във всички европейски страни: възпитаването на демократично съзнание, изучаване на културното многообразие. Целта беше да се създаде и развие спокойна, гостоприемна, толерантна и солидарна атмосфера и уважение към различията.
Учениците от училищата-партньори по проекта придобиха и развиха комуникативни способности умения да съжителстват заедно, реална преценка и представа за културното многообразие в техните собствени региони. Освен това те се научиха да уважават, признават и оценяват спецификата на всяка една от държавите- партньори.
Учителите от училищата-участници в проекта, развиха комуникативните си умения, обогатиха познанията си за европейските образователни системи и управлението в обучението. Те придобиха опит, който приложиха в практиката, за да спомогнат за израстване на качеството на учебно-възпитателния процес на европейско ниво.
Комуникацията и съвместната работа винаги се основаваше на приятелски взаимоотношения, които спомагаха за отстраняване на незначителните затруднения, възникнали в процеса на работа. Мобилностите на ученици и престоят им в чуждестранни семейства-домакини беше съществен резултат от партньорството. Учителите, посетили училищата на партньорите през двугодишната ни съвмесна работа, допринесоха за повишаване на мотивацията  на своите колеги в съответствие с идеите на Коменски за създаване на обединена Европа.
По време на двугодишното партньорство ние осъществихме четири работни срещи по проекта, които бяха много важни и ползотворни за всички нас. На тях имахме възможността да въведем някой вътрешни правила в нашето партньорство, да сравним дидактичеките и методологически особенности в нашите училищни системи, да споделим най-подходящите начини за работа по темата на проекта, да съгласуваме методите и заедно да обсъдим и решим критериите за оценяване на проекта.
Всички партньори обединиха усилията и възможностите си и следваха правилата, които заедно бяхме въвели относно начина, честотата и качеството на комуникация; те участваха в дейностите на проекта по ефективен и пълноценен начин. Всички продукти направени по време на двугодишната работа по проекта бяха своевременно разменяни и предоставяни на всеки партньор, а планираните дейности бяха проведени и отразени чрез новите информационни технологии. Сътрудничеството между учителите беше ползотворно, а между учениците- вълнуващо, емоционално  и запомнящо се.