Categories
Проекти

ПРОЕКТ ,,УЧИЛИЩЕ НА СЪТВОРЕНИТЕ МЕЧТИ“

ПРОЕКТ

„УЧИЛИЩЕ НА СЪТВОРЕНИТЕ МЕЧТИ”

Финансиран в размер на 42 619.49 лева от Европейския социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007 – 2013 г.

Приоритетно направление 4. „Подобряване достъпа до образование и обучение”

Област на интервенция 4.2. „Децата и младежта в образованието и обществото”

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001/07/4.2 – 01 „Да направим училището привлекателно за младите хора”

СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ : 1.10.2008. – 31.12.2009.

—        Проектът “Училище на сътворените мечти”, е разработен в съответствие на изискванията,  на стратегическата  и специфичните цели на оперативната програма – инвестиране в човешкия капитал чрез достъп до по-добро и качествено образование, и утвърждаване на практиката за учене през целия живот.

—                Чрез разгръщане на широка извънкласна и извънучилищна дейност в областта на историята и етнографията, екологията, изобразителното и декоративно-приложни изкуства, художествено-творческата и спортно-туристическата дейности се създават условия за развитие потенциала на всяко дете,участник в проекта и възможности за неговото физическо, интелектуално и личностно развитие.Обхванати са голям брой ученици от училището

—        Включват се ученици с различно вероизповедание, деца със специални образователни потребности, социално слаби и др.

—        Чрез работата в Арт-клуб “Слънце”,инициативите в клуб “Приятели на Клио”, Етнография, Екология, Клуб “Ти не си сам”, чрез фестивалите и празниците от дейност “Училище на радостта” се осигуряват възможности за пълноценна социална интеграция на подрастващите. Създават се възможности за формиране на умения за живот в мултикултурна среда, толерантност към различните, социална ангажираност.

—              Дейности като “Ваканция в музея”, “Морето не е до колене”, “За природата се учи сред природата” и др.,  осмислят  свободното време на участниците в проекта, през цялата година. Въвличането на родителите към училищните инициативи  спомага за изграждане на позитивна атмосфера на взаимно уважение, толерантност и партньорство.

—              Предвидените в проекта извънкласни и извънучилищни дейности  правят училищния живот по-богат, пълноценен и привлекателен,  разгръщат дарбите и творческия потенциал на учениците,  градят ги като личности с широка обща култура и съвременна ценностна система.

—             Чрез реализацията на проекта  се подобрят условията за социализация на учениците към училището като институция, организация и общност, подобряване на психологическия климат, увеличаване на възможностите за самоорганизация на учениците в училищния живот и ефективно партньорство между ученици, учители, родители.