Categories
Проекти

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.011-0001„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“Основната цел на проекта е насочена към:
1. намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище инасърчаване на равния достъп до висококачествено основно и средно образование,включващо формални, неформални и самостоятелни начини на учене за повторновключване в образователната система и системата на обучение;
2. подобряване на равния достъп до учене през целия живот за всички възрастовигрупи чрез формални, неформални и самостоятелни начини, усъвършенстване назнанията, уменията и квалификацията на работната сила и насърчаване на гъвкавиначини за учене, включително чрез напътствия за кариерно развитие и валидиране напридобитата квалификация.
Специфичните цели на проекта са:
1. да се намали броят на преждевременно напусналите училище чрезсвоевременно идентифициране на системни пропуски в компетентностите на ученицитеи осигуряване на възможност за допълнително обучение за компенсиране на пропускитеим и за повишаване на мотивацията им за успех;
2. да се повиши професионалната компетентност на педагогическите специалистиза оценяване на резултати от обучението посредством инструментариум за установяванена пропуските на учениците в процеса на обучението им и за подобряване напостиженията им при овладяване на ключови компетентности;
3. да се използват възможностите на кариерното ориентиране за подкрепа наученици, които са в риск от преждевременно напускане на образователната система, соглед бъдещата им социална, професионална и личностна реализация; 4. да се оптимизира взаимодействието на училището с родителите на учениците отуязвимите групи и с местната общност за устойчивото задържане на учениците вучилище;
5. да се създаде мотивираща и позитивна среда за популяризиране напостиженията, компетентностите и творческите резултати на учениците чрез участиетоим в междуучилищни дейности и инициативи.
Клубове по проект „Подкрепа за успех“ за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература през учебна 2019/2020 г. – 28 ученици
клуб „Грамотност“ – допълнително обучение по БЕЛ – IV клас, ръководител Гинка Петкова
клуб „Аз съм българче“ – допълнително обучение по БЕЛ – II клас, ръководител Олга Великова
клуб „Българският език лесен и интересен“ – допълнително обучение по БЕЛ – V и VI класове, ръководител Славка Христоваклуб „Българчета“ – допълнително обучение по БЕЛ – III клас, ръководител Румяна Савова

Клубове по проект „Подкрепа за успех“ за преодоляване на обучителни затруднения по математика през учебна 2020/2021 г. – 14 ученици
 клуб „Архимед“ – допълнително обучение по математика – IV клас, ръководител Даниела Цветковаклуб „Евклид“ – допълнително обучение по математика – VII клас, ръководител Силвия Стефанова

Линк към проект „Подкрепа за успех“ – https://podkrepazauspeh.mon.bg/