Categories
Проекти

Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Информация

За изпълнение на дейностите по проект Равен достъп до училищно  образование в условията на кризи, ОПНОИР

В ОУ “Панайот Волов“ – Варна са проведени обучения по Дейност 2, 3, 5 и 6 финансирани по проект BG05M2OP001-5.001-0001 

„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ 

Дейност 2

       Проведени са краткосрочни обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда и за работа с електронни образователни платформи на ученици от I  клас.

Сформирани са 11 групи, обучени са 67 първокласници, в рамките на 4 учебни часа.

       На всички ученици са предоставени технически устройства по време на обучението. Обучението е проведено присъствено. Учениците са запознати с устройството на компютъра и как да използват мишка и клавиатура. Запознати са с  видовете платформи за обучение в електронна среда и по-подробно с виртуална класна стая в Гугъл. Учениците са придобили умения за изпълнение и предаване на задание в текстов документ, Гугъл формуляр, включване в конферентна видео връзка. 

      По време на обучението учениците получиха реални задания, включващи придобитите знания и ги изпълниха успешно.

 Знанията и уменията на учениците ще бъдат използвани ефективно при обучение в електронна среда.

      Всички ученици успешно завършиха обучението и са получили сертификати.

Дейност 3

     Проведени са обучения на трима  педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда. 

      Обучени са трима педагогически специалисти, в рамките на 6 академични часа, които са 

новопостъпили в училището, без педагогически стаж. Обучението е проведено присъствено.

       В резултата на обучението учителите  са придобили знания и умения за

:

 • Създаване на виртуална класна стая в Гугъл
 • Добавяне на ученици и учители в нея
 • Създаване на задания и учебни материали
 • Оценяване на задания, предадени от учениците
 • Задаване срок за изпълнение на задание
 • Комуникация с учениците през виртуална класна стая
 • Създаване и администриране на конферентна връзка в MEET

Придобитите умения дават увереност на учителите за работа в електронна среда и провеждане на обучение от разстояние. Учители са получили сертификати за проведеното обучение.

Дейност 5 

       Проведени са обучения на ученици от I  клас с украински произход. Обхванати са 10 ученици в 2 групи. Обучението е проведено от двама учители. Осъществено е обучение по БЕЛ. Продължителността е 20 учебни часа за всяка група. 

Подкрепено е обучението на учениците при овладяване на българския език. Учениците придобиват знания и умения за строежа на българския език, провеждат допълнителни упражнения върху изучени букви, образуване на срички,  писане и четене, съобразно учебното съдържание по БЕЛ за първи клас. 

       Всички обхванати ученици показват напредък и мотивация. Учениците са получили сертификати. 

Дейност 6

Проведени са обучения – тренинги на ученици от I до VII клас за справяне при непредвидени кризисни събития като са засегнати теми от глобален характер, отговаряйки на възрастовата специфика и необходимостта за формиране на базисни умения за реакция при кризисни ситуации. В тренингите участват 215 ученици от I до VII клас в 19 паралелки като са ангажирани външни лектори с доказана експертиза от следните институции: ДПС на V РУП на МВР Варна,  Първа РСПБЗН – Варна, МКБППМН – Район “Приморски” – Община Варна, ТУ Варна.

 Обученията се проведоха в съботни дни с продължителност 4 астрономически часа на тема: “Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, извънредни ситуации, бедствия, евентуални случаи на насилие и др.”

В рамките на тренингите/обученията бяха застъпени следните подтеми и дейности:

 • Подкрепа при състояния на изострено чувство на заплаха за живота при кризи, природни бедствия и др.
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на насилие 
 • Формиране на базови умения при евентуални случаи на тероризъм в училище
 • Изграждане на умения за екипност при справяне в  непредвидени ситуации
 • Провеждане на ролеви игри за създаване на практико – приложни умения у учениците за оказване на социално – емоционална подкрепа.
 • Учебна евакуация – пресъздаваща реални реакции и действия на учениците в животозастрашаваща ситуация.

Участниците в тренингите имаха възможността в неформална среда да задават множество въпроси, да дискутират и проверят своите знания и умения за различни кризисни ситуации. Лекторите – експерти използваха видео – материали, специализирано оборудване, въпросници под формата на игри. Разказваха за конкретни казуси от своята практика.