Categories
Дейности Новини Проекти

Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

В ОУ „Панайот Волов“ успешно приключиха обучение 10 ученици по дейност 5 на №BG05M2OP001-5.001-0001 “Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ за преодоляване на обучителни затруднения по български език и математика, както и изучаване на български език като чужд.

Обучението повиши уменията на учениците да работят и използват обучителни платформи по време на учебния процес. Разшириха се уменията  на обучаемите да участват качествено в обучение от разстояние. Учениците бяха запознати с платформи, които изградиха умения за практическо приложение на информационните и комуникационни технологии в дейностите по Български език и математика усвояването на учебното съдържание по предметите и завиши интереса им. 

Трима ученици продължават своето обучение. Дейностите с тях ще приключат до края на месец май, 2023 година.