ПРОЕКТ ,,ТВОЯТ ЧАС'' 2017-18


Проект BG05M2OP001-2.004-0004

„Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“.


Допълнителни файлове