ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

400018-2016-11-10-Publish

"ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) - ФАЗА 1" по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.

 


Допълнителни файлове


400018-2016-12-16-Publish
400018-2016-12-16-Publish
400018-2017-01-24-Publish