УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА

Електронната платформа за прием в първи клас: https://school.is-vn.bg/index е публикувана и на електронната страница на Община Варна - varna. bg в рубриката „Прием в първи клас“. За родителите, които имат затруднен достъп до Интернет, в ОУ „Панайот Волов“ – гр. Варна ще бъде осигурен компютър и длъжностно лице за съдействие при необходимост само, ако ОУ „Панайот Волов“ е избрано като първо желание от родителите на бъдещите първокласници и само в указаните срокове за подаване на заявления. Съдействие гражданите могат да получат и в районните администрации на Община Варна.


Допълнителни файлове