НАЦИОНАЛНО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ VII КЛАС

НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование

НАРЕДБА № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците 

Заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката, за определяне на датите и дейностите за провеждане на изпитите

 

Информация за учениците, явяващи се на изпит за проверка на способностите за учебната 2019/2020 година

Информация относно полагане на приемни изпити и изпити за проверка на способностите на територията на друга област

Информация за учениците, които ще се явяват на национално външно оценяване VII клас за учебна 2018/2019 година за прием след завършено осноено образование за учебната 2019/2020 година

Утвърден държавен план прием в VIII клас по профили и професии в профилираните и професионалните гимназии, в средните и обединените училища на областно ниво.


Списък на хроничните заболявания, физическите и сензорните увреждания и показаните професии и специалности за прием на ученици след завършен седми клас за учебната 2019/2020 година в област Варна

Заявление

Списък на заболяванията за приемане на ученици в профилирани гимназии, профилирани паралелки в гимназии или СУ

Информация относно реда за приемане на заявления на учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства

Сайтове, на които могат да подават заявления за участие в приема и класирането за учебна 2019-2020г. 

priem.mon.bg

7klas.mon.bg. 

 

 


Допълнителни файлове