НАЦИОНАЛНО ФИНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ - МОН, СБНУ

Националнотo финално състезание на Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ за ученици І – ІV клас e включено в Националния календар за извънучилищните дейности за учебната 2014/2015 г. /Заповед № РД 09-1439/16.09.2014 г. на Министъра на образованието и науката/. Организатори са МОН, Сдружение на българските начални учители /СБНУ/ и Синдикат на българските учители /СБУ/. Състезанието е традиционно и се провежда вече седма година. Право на участие в Национално финално състезание на СБНУ имат ученици, получили максимален брой точки в поне две от провежданите състезания.